۱- داوینچی همزمان با یک دست می نوشت و با یک دست نقاشی می کرد! 

 

۲-هیتلر از مکان های بسته وحشت داشت! 

 

۳- مار می تواند تا نیم ساعت بعد از قطع شدن گردنش نیش بزند! 

 

۴- حس بویایی مورچه با سگ برابری می کند! 

 

۵- قلب میگو در سر آن واقع است! 

 

۶- دانشمندان دریافته اند مورچه ها هم مانند انسان ها صبح ها خمیازه می کشند! 

 

۷- آب دریا بهترین ماسک صورت است!