خدایا!از فضل خود روزی بسیار و پاکیزه و حلالم ده. روزی فرو ریزنده و گوارا و خوش طعم که در  دنیا و آخرت کفایتم کند. خدایا! از گستردگی الطاف بی پایانت روزی بی رنج و بی منتم ده که خود فرمودی از فضل تو بخواهم. 

الهی! بر روزی حلال من وسعت بخش واز فیضان لطفت عطای بی منتم ده! پس آن گاه از شکر نعمتت غافلم مدار تا از نشاط و خرمی به آن نعمت بازم دارد. 

خالقا! راه روزی را بر من آسان کن. بنیادش را برایم استوار ساز و به رحمتت چشمه های گسترده روزی را بجوشان و جوی های آسایش را در زندگیم روان دار...