شاید امروز قشنگترین جمعه زندگی باشه و یا شاید دلتنگترین جمعه... 

هر جمعه به انتظار صدای دلنشین انا المهدیت به غروب مینشینم اما این جمعه طلوعش نوید بخش شکفتن گل نرگس است... 

امروز غلیظ تر زمزمه کردم شاید این جمعه بیاید شاید... 

امروز انتظار معنای دیگه داره ... 

 این غروب پایان بخش همه غروبهای زندگی میشه اگه تو بیای. 

تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد/حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد 

 

 

                         شاید تا سالها بعد که جمعه میلاد وانتظارش قرین شود نباشیم 

 

                                                                                           التماس دعا