یاوری مانند مشورت پیدا نمی شود  حضرت علی(ع) 

 

کسی که ادبش بیشتر است نزد خداوند گرامی تر است . امام جواد(ع) 

 

سخن مثل دارو است/ کم آن سودمند وزیادش کشنده است. حضرت علی(ع) 

 

درنظر خردمند شادی که غم به دنبال دارد بی ارزش است. بزرگمهر. 

 

بی ادب تنها نه خود را داشت بد/ بلکه آتش در همه آفاق زد . مولوی

   

m.avazpur@gmail.com