شناسنامه ام را از تو به ارث برده ام. نامی که به ان تکیه دارم نام توست پدر/مرا با نام تو میشناسند با نام تو به جرات استواریت و خستگی ناپذیری مردانه ات.برای خاطر ان چشم های بی خواب  وآن قدم های محکم هرگز از پای ننشسته برای خاطر آن قامت خسته وآن سینه صبور است که من سربلند و آبرومند در کوچه های زندگی می دوم وراه راست را می یابم...{تقدیم به پدر عزیزم و همه پدران مهربان و دل آسمانی شهرم}.... 

 

M.Avazpur@gmail.com