یکی از را ه های کمک به برادر مومن فقیر این است که بشارت ها و وعده های الهی را بیان کنیم تا آنان که در چنگال فقر اسیرند خدا را از یاد نبرند و دل به وسوسه های شیطانی نبندند. 

فقر مالی هر چند در مواردی می تواند تلخ ترین لحظه های زندگی را پدید آورد شکیبایی را از انسان برباید و در میان دوستان و آشنایان و خانواده سرافکندگی را به ارمغان آورد اما در واقع همه  این ها دستاویزی است برای اندوختن توشه ها و سرمایه های معنوی به منظور سربلندی در سرای باقی. 

 

انسان مومن فقط با خدا معامله می کند و زیان دنیوی را با سرمایه های اخروی جبران می کند...