سلام/من محمدعوض پورهستم.متولدمردادماه1355بندرعباس.ازحدودسال1366فعالیت هنری رو شروع کردم.یادی میکنم از اساتیدی چون زنده یاد روضه خوان.حسن رجبی.استادتوحدی.حسین خوشامی.علی میرشکاری.حسن کامجووموسی کمالی که الفبای هنر را به من اموختند.تا سال1372تکخوان گروه سرود بودم وحدود9ماه نواختن طبل ریزراهم یادگرفتم.از سال69 وارد صداوسیما شدم و با راهنماییهای عموی عزیزم استاد منصورنعیمی و عبدلله خداکریمی گزارشگری وگویندگی برنامه های مختلف رادیو وتلویزیون را عهده دار شدم.تا به امروز افتخار اجرای این برنامه ها رو داشتم صبح به خیر هرمزگان.پسین هرمزگان.راه زندگی.صدای روستا ورزش در هرمزگان.ارتباطهای مستقیم شبکه های مختلف.شوبندر مسابقه خلیج فارس.مسابقه رمضان و...اولین گزارشگر هرمزگانی بودم که به طور زنده از مکه مکرمه در سال 1382 برای مردم استانم با لهجه محلی گزارش فرستادم .حدود 90درصد برنامه های ادارات وارگانهای استان را مجری بودم.در پایان این معرفی از حجت حاجی زاده بزرگوار تشکر میکنم که در راه اندازی این وبلاگ همراهیم کرد.سایتون کم نشه ...یا علی.